اطلاعات بیشتر
مدارك مورد نياز درخواست ويزاي برزيل و آرژانتين :
  مدارك موردنياز جهت ويزاي برزيل :
 • هر مسافر پاسپورت جدا داشته باشد همراه در پاسپورت مورد قبول نمي باشد.
 • فرزندان زير 18 سال كه بدون مادر سفرمي كنند رضايت نامه معتبر محضري مادر و يا اگر بدون پدر سفر مي كنند رضايت نامه معتبرمحضري پدر الزامي است.
 • اصل گذرنامه امضاء شده حتماً با 7 ماه اعتبار از تاريخ حركت+ كپي گذرنامه صفحه مشخصات به همراه ويزاهاي مهم و معتبر
 • 3 قطعه عكس 4 × 6 جديد و بدون عينك( حتماً رنگي با زمينه سفيد / جديد و از يك نوع ).
 • فرم مشخصات( حتماً دقت شود كه فرم كامل و دقيق و خوانا پر شده باشد و براي هر گذرنامه يك فرم جداگانه تنظيم شود).
 • كليه صفحات شناسنامه.
 • مدارك ملكي
 • مدارك مالي ( پرينت بانكي 3ماهه : مانده كمتر از 25 ميليون براي هر نفر نباشد.)
 • مدارك شغلي (درصورت گواهي شغلي ليست بيمه شغلي و فيش حقوقي الزاميست)
 • گواهي تحصيلي جهت دانش آموز و دانشجو .
 • حكم بازنشستگي و حساب بانكي براي بازنشستگان .
  مدارك موردنياز جهت ويزاي آرژانتين :
 • فرزنداني كه بدون مادر سفرمي كنند رضايت نامه معتبر محضري مادر و يا اگر بدون پدر سفر مي كنند رضايت نامه معتبرمحضري پدر الزامي است.
 • 3 قطعه عكس 4 × 3 رنگي / جديد با زمينه سفيد / بدون عينك
 • فرم مشخصات ( حتماً دقت شود كه فرم كامل و دقيق پر شده باشد و براي هر مسافر يك فرم و براي افراد بالاي 16 سال فرم جداگانه با امضاء مسافر ).
 • كپي تمام صفحات شناسنامه
 • اصل گذرنامه امضاشده حتماً با 6 ماه اعتبار+ كپي گذرنامه صفحه مشخصات به همراه ويزاهاي مهم و معتبر
 • مدارك مالي : برگه هاي سپرده ثابت / پرينت بانكي 6 ماهه به نام خود فرد نه به نام شركت + استگمنت بانكي با مهر و امضا بانك
 • مدارك شغلي : روزنامه رسمي/ جوازكسب / پروانه مطب / كارت وكالت / كپي كارت بازرگاني.
 • مدرك شغلي براي كارمندان نامه اي به انگليسي روي سربرگ رسمي محل كار متقاضي كه در آن نام و نام خانوادگي/ شماره گذرنامه / تاريخ شروع بكار / طول مدت استخدام / سمت (عنوان شغلي) تاريخ شروع و اتمام مرخصي و شرح قصد مسافرت ذكر شده باشد . ( درصورتي كه نامه به فارسي باشد حتماً بايد شود ).
 • حكم بازنشستگي و حساب بانكي براي بازنشستگان.
 • گواهي اشتغال به تحصيل براي دانش آموزان و دانشجويان.
كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت براي شركت مسافرتي ققنوس محفوظ مي باشد.